สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 42 เรื่อง

1. การใช้เนื้อหอยเชอรี่ผสมอาหารในอัตราส่วนที่แตกต่างกันเลี้ยงไก่ไข่;Use golden apple Snail (Pomacea spp.) meal different in feet for layer chicks.

2. ผลของการใช้ข้าวแดงในอาหารไก่พันธุ์ไข่ที่มีต่อสีของไข่แดง;Effect of using monascus pingments on egg production Yolk color in laying Hen Rations

3. ผลของการเสริมกากมะพร้าวอบแห้งในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ;Effects of dried coconut meal supplementation on laying performance and egg quality

4. ผลของการเสริมกากมะพร้าวสดในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่ ;Effects of fresh coconut meal supplementation on laying performance and egg quality

5. การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของกากนมถั่วเหลืองที่ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ของการให้ความร้อนในไก่ไข่และไก่กระทง;Study on The Nutritive Value of Soybean Milk By – Products from Different Method of Heat Processing in Layers and Boilers

6. ผลของไวตามินซี ต่อไข่ไก่ในฤดูร้อน;Effects of Vitamin C Supplementation to Layers’ Diet in a Hot Climate

7. การใช้เปลือกกล้วยน้ำว้าแห้งผสมมูลไก่แห้งเป็นอาหารไก่กระทงและไก่ไข่;Utilization of dried banana (Musa sapientum L.) peeling meal with dried chicken feces in broiler and layer diets

8. ผลของการใช้สมุนไพรโรยวัสดุรองพื้นคอกไก่ต่อสมรรถภาพการผลิตของไข่ไก่;Effect of herbal raising in lither for perormance of layer

9. การใช้สมุนไพรในการควบคุมหนอนแมลงวันในคอกไก่ไข่;Use of some herbs to control stable fly larva in layer housing

10. การศึกษาการใช้ข้าวเปลือกทดแทนอาหารไก่ไข่สำเร็จรูปในระดับ 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ในไก่ไข่ระยะก่อนและหลังให้ไข่สูงสุด;The Study on Paddy Rice Substitution in Commercial Layer Feeds at 10 and 15 Percent, before and after Peak Period

11. ประสิทธิภาพการใช้สังกะสีคีเลทต่อการผลิตไข่ของไก่ที่ผ่านการบังคับผลัดขน;Efficiency of Zinc Chelate in Molted Hens

12. รายงานการวิจัยการศึกษาผลผลิตของถั่วไมยราและการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่;Study of hedge lucerne (Desmanthus virgatus) production and utilization of hedge lucerne meal in layer diets

13. รายงานการวิจัยสรีรวิทยาการหดตัวของมดลูกไก่ไข่ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการวางไข่;Physiology of uterine (shell gland) contractility of laying hen before, during, and after oviposition

14. การศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่บนกรงตับเปรียบเทียบกับ การเลี้ยงแบบปล่อยพื้น : รายงานผลการวิจัย;Comparison of perfromance of layers housed in cages and floor pens

15. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน 1.การเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการเลี้ยงปลา ;Study on integrated farming models I.Chicken-Fish farming ;การศึกษารูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน 1.การเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการเลี้ยงปลา;การเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการเลี้ยงปลา

16. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยพื้นฐาน (0401) ประจำปีงบประมาณ 2540 การศึกษาผลของกาแลคโตแมนนานต่อการลดระดับของคอเลสเตอรอลในไก่ไข่ 1. ผลของกัวร์กัม;Studies on the effects of galactomannan on cholesterol lowering in layer. I the effects of guar gum ;การศึ

17. รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองจากแม่พันธุ์ไก่ไข่;Production half-bred native chicken from mother egg hens;การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองจากแม่พันธุ์ไก่ไข่

18. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไข่ของไก่พื้นเมืองและลูกผสม;The comparative study of egg production performances of native and crossbred chickens

19. โครงการวิจัยเรื่องการใช้กลีบดอกดาวเรืองแห้งในอาหารไก่ไข่เป็นแหล่งให้สีไข่แดง;Use of marigold petal meal (Tagetes erecta) as a source of xanthophy II in layers diet.

20. รายงานการวิจัยการใช้กากเนื้อเมล็ดในปาล์มน้ำมันแทนข้าวโพดในอาหารไก่ไข่;The substitution of palm kernel meal for ground corn in layer diets

21. การศึกษาการใช้เทียนดำและมะขามในอาหารไก่ไข่ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล;Study of the using of Black cumin and Tamarind in layer diets on cholesterol metabolism

22. ผลของการเสริมน้ำชาใบยอและน้ำชาใบสะเดาต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ในไก่ไข่;Effect of noni leaf tea and neem leaf tea supplementation on performance and egg quality in layer

23. โครงการวิจัยทางสาขาวิชาพณิชยการ เรื อง การสร้างเว็บไซต์การเลียงไก่ไข่

24. รายงานการวิจัยผลของสัดส่วนน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทูน่าในอาหารที่มีข้าวโพด และกากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหลักต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่และอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในไข่แดง;Effect of the proportion of soybean oil and tuna oil

25. รายงานการวิจัยการเสริมกากมะเขือเทศในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และสีไข่แดง

26. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด;The Development of packaging for Chiang Mai – Lamphun Hen – Egg Farmer Cooperative Limited

27. รายงานการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับไก่ไข่;Enhancing the utilization of cassava pulp as an alternative energy source for laying hens

28. รายงานฉบับสมบูรณ์ ผลของการเสริมผงถ่านไม้ไผ่ร่วมกับน้ำส้มคว้นไม้ในอาหารต่อสมรรถภาพคุณภาพเปลือกไข่ การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่ในระยะสุดท้ายของการให้ผลผลิตEffects of bamboo charcoal powder including vinegar liquid suppleme

29. สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย;The Productive Performances of Crossbred Chicken between Thai Indigenous Chicken (Chee) and Layers in Free Range

30. การพัฒนาคุณภาพไก่ไข่โดยการผสมสารเสริมอินทรีย์ PU-IN tm ในอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต;Development of egg quality by mixed of organic supplement PU-IN tm in diet for higher efficiency production

31. ผลของระดับน้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตไส้กรอกอิมัลชัน โคเลสเตอรอลรอลต่ำจากไก่ไข่ปลด;Effect of soybean oil level in product formulation of the low cholesterol emulsion sausage from spent hen

32. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ผลของการเสริมกรดซิลิซิกผงร่วมกับน้ำส้มควันไม้ไผ่ต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่การเปลี่ยนแปลงของวิลไล และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของไก่ไข่

33. ผลของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการให้ผลผลิตของไก่ไข่พันธุ์ HIXEC BROWN ในพื้นที่จัดการเรียนการสอนลำรางทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

34. การพัฒนาอาหารไก่ไข่จากชานอ้อยวัสดุเศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ำตาล

35. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจากเปลือกมังคุดเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่ไข่และได้ผลผลิตไข่ที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ

36. รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และศึกษาความคงตัวของสารสกัดจากเปลือกมังคุดสำหรับเป็นสารเสริมในไก่ไข่

37. ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้และสารสกัดสะเดาในการควบคุมปรสิตภายนอกในฟาร์มไก่ไข่ระบบเปิด

38. อิทธิพลของพลังงานใช้ประโยชน์ได้และการปรับสมดุลย์กรดอะมิโนเมื่อทำการลดระดับโปรตีนในสูตรอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตองค์ประกอบและคุณภาพไข่ของไก่ไข่ที่ให้ผลผลิตไข่เปลือกสีน้ำตาล

39. แนวทางในการปรับปรุงสมรรถภาพผลผลิต คุณภาพผลผลิตไข่และ องค์ประกอบซากของไก่ไข่ระยะช่วงท้ายของการเลี้ยงโดยการใช้สาร เสริมชีวภาพพลังงานใช้ประโยชน์ได้และการปรับสมดุลย์ของกรดอะมิโน จำเป็นที่ย่อยได้

40. การศึกษาการย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของกลีเซอรีนดิบในไก่ไข่เพศผู้พันธุ์ไวท์เล็กฮอร์น

41. ระบบจัดการอุณหภูมิภายในโรงเรือนเสี้ยงไก่ไข่แบบโรงเรืองเปิดด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง พื้นที่จังหวัดพัทลุง

42. รายงานการวิจัยผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยัสต์ในอาหารไก่ไข่ที่มีต่อสีไข่แดงผลผลิตไข่ และระบบสืบพันธุ์ของไก่ไข่

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts