มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 16 เรื่อง

1. ผลของการหมักกากงาดำอัดเย็นต่อคุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์ปีก (ไก่ไข่)

2. รายงานการวิจัยการใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร

3. รายงานวิจัยเรื่องอิทธิพลของสารสกัดจากใบบัวต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่ และโคเลสเตอรอลในไข่แดง

4. การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพเปลือกไข่และการขาดน้ำในไก่ไข่

5. รายงานการวิจัยการเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่ เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม

6. รายงานวิจัย อิทธิพลของน้ำมันหมูและน้ำมันปาล์มที่เสริมลงในอาหารไก่ไข่ต่อคุณภาพไข่และปริมาณโคเลสเตอรอล

7. การใช้ใบไมยราบยักษ์และใบแคฝรั่งในอาหารไก่ไข่

8. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การผลิตและการตลาดของธุรกิจไข่ไก่ในประเทศไทย

9. รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจไข่ไก่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา : Logistics management of hen egg busines

10. โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ /cโดย สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการ

11. รายงานการวิจัยการศึกษาการคงอยู่ของเชื้อโรคและการลดเชื้อโรคที่ ปนเปื้อนมากับเปลือกไข่และถาดไข่

12. การศึกษาผลทางเศรษฐกิจจากการบังคับการผลัดขนในไก่

13. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานไข่ไก่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

14. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเสริมสมุนไพรลงในอาหารไก่ต่อความสามารถ ในการให้ผลผลิตคุณภาพซาก และไข่ และปริมาณโคเลสเตอ

15. การผลิตและการตลาดไข่ไก่

16. เปรียบเทียบสูตรอาหารไก่รุ่นที่จะมีผลต่อลักษณะต่าง ๆ ในระยะให้ไข่

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts