กรมปศุสัตว์

จำนวน 22 เรื่อง

1. โครงการวิจัยพันธุไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า 1.สมรรถภาพการให้ผลผลิตไข่

2. การให้อาหารและสูตรอาหารไก่ไข่

3. ผลของการเสริมผักคาวตองในรูปผงในสูตรอาหารไก่ไข่

4. การเสริมยีสต์มีชีวิตในอาหารไก่ไข่

5. ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8

6. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการป้องกันโรคสัตว์ปีก สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

7. อายุ น้ำหนักไข่ฟองแรกและผลผลิตไข่ของไก่ลูกผสมเซี้ยงไฮ้ – บาร์พลีมัธร็อค – โร้ดไอแลนด์เรด

8. การสร้างฝูงพ่อ-แม่พันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แดง 3.3 สหสัมพันธ์ของลักษณะปรากฎและ สหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองพันธุ์แดงชั่วอายุที่ 3

9. ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และ ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่

10. ผลการเสริมผงใบมะรุมในอาหารไก่ไข่ ต่อสมรรถภาพการให้ผลผลิตคุณภาพไข่และปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่

11. การทดสอบสูตรอาหารไก่ไข่ : ๑)ผลการเสริมเมทไธโอนีนในสูตรอาหารไก่ไข่

12. โครงการวิจัยพันธุ์ไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า 2. อิทธิพลของพันธุ์ต่อลักษณะคุณภาพไข่และค่าสหสัมพันธ์ปรากฎในไก่

13. โครงการปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า

14. การใช้วัตถุดิบผสมทดแทนอาหารสำเร็จรูปเลี้ยงไก่ไข่

15. โครงการปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า 3. ค่าอัตราพันธุกรรมและคุณค่าการผสมพันธุ์ของลักษณะทางเศรษฐกิจในไก่ไข่ พันธุ์โรดไอแลนด์แดง,บาร์พลีมัทร็อค และลูกผสมโรดไอแลนด์แดง × บาร์พลีมัทร็อค

16. อิทธิพลของกวาวเครือต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่เพศผู้

17. คุณค่าทางโภชนะและการใช้ใบถั่วท่าพระสไตโลในไก่ไข่

18. ผลผลิตไข่และช่วงเวลาออกไข่ของไก่พันธุ์แท้บางพันธุ์

19. การผลิตไข่ไอโอดีนจากการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ตามโครงการในพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

20. การใช้ถั่วลิสงนาป่นระดับต่างๆในอาหารไก่ไข่

21. โครงการปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่เพื่อทดแทนการนำเข้า

22. อิทธิพลของโปรตีนต่ออัตราการไข่ และรูปร่างลักษณะต่าง ๆ ของแม่ไก่พันธุ์พื้นเมือง

ที่มา : กรมปศุสัตว์

Recent Posts