สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 62 เรื่อง

1. การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองจากแม่พันธุ์ไก่ไข่

2. การศึกษาผลทางเศรษฐกิจจากการบังคับการผลัดขนในไก่ไข่

3. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไข่ของไก่พื้นเมืองและลูกผสม

4. การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารสำหรับไก่ไข่

5. การศึกษาการใช้ข้าวเปลือกทดแทนอาหารไก่ไข่สำเร็จรูปในระดับ 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในไก่ไข่ระยะก่อนและหลังให้ไข่สูงสุด

6. การศึกษารูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน 1. การเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการเลี้ยงปลา

7. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักไข่กับการฟักออก น้ำหนักแรกเกิด การเลี้ยงรอดและอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง

8. การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์ วงจรการตกไข่ การวางไข่และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย I. บทบาทของฮอร์โมนโปรแลคติน

9. การเสริมกรดฮิวมิกในอาหารไก่ไข่

10. ประสิทธิภาพการใช้สังกะสีคีเลทต่อการผลิตไข่ของไก่ที่ผ่านการบังคับผลัดขน

11. ผลการใช้ขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเป็นแหล่งสารให้สีในอาหารไก่ไข่ ที่มีสารสีอยู่ต่ำ

12. การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์ วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Gallus domesticus) II. บทบาทของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและความสัมพันธ์กับฮอร์โมนโปรแลคติน

13. การติดโรคพยาธิในไก่ระยะก่อนไข่

14. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการผลิตของไก่ไข่ที่ได้รับอาหารซึ่งมีฟอสฟอรัสระดับต่างๆ ที่ใช้ระบบการให้อาหารที่มีฟอสฟอรัสระดับเดียวตลอดระยะการให้ไข่กับระบบการให้อาหารที่ลดระดับฟอสฟอรัสลงตามระยะการให้ไข่

15. การเสริมอิมัลซิไฟเออร์ในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่

16. ศึกษาผลผลิตไข่ของไก่พันธุ์ไข่โดยการกระตุ้นด้วยแสง สารมาโตและสารมาติด

17. ผลของการใช้สมุนไพรโรยวัสดุรองพื้นคอกไก่ ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่

18. อิทธิพลของน้ำมันหมูและน้ำมันปาล์มที่เสริมลงในอาหารไก่ไข่ ต่อคุณภาพไข่และปริมาณโคเลสเตอรอล

19. ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

20. ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

21. ผลของการเสริมโซเดียมไบคาร์บอเนตในอาหาร ที่มีต่อคุณภาพเปลือกไข่ และความสามารถในการฟักในไก่พื้นเมือง

22. การศึกษาเสริมสมุนไพรลงในอาหารไก่ต่อความสามารถในการให้ผลผลิตคุณภาพซาก และไข่ และปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อและไข่

23. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้

24. การใช้เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์-พีซีอาร์ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่พื้นบ้านแหล่งต่างๆ : II การสร้างเครื่องหมายพันธุกรรมเกี่ยวก้อยกับลักษณะการฟักไข่

25. การผลิตไข่และเนื้อไก่ที่มีโคเลสเตอรอลต่ำในเชิงการค้า

26. การศึกษาอาหารจากวัสดุท้องถิ่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่เชิงการค้า กรณีศึกษา : การศึกษาระดับแกลบกุ้งที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่

27. การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่ เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม

28. ผลของการเสริมน้ำมันปาล์มดิบ ในอาหารต่อผลผลิตระดับโทโคฟีรอล และโทโคไตรอีนอลในเลือด เนื้อเยื่อไขมันและระดับโคเลสเทอรอลในไข่แดงของไก่ไข่

29. อิทธิพลของอุณหภูมิน้ำดื่มต่อสมรรถภาพ ทางการผลิตของไก่ไข่ในช่วงฤดูร้อน

30. การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยรา และการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่

31. ผลของการใช้เปลือกเสาวรสในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่ :รายงานการวิจัย

32. การศึกษาระบบตลาดข้อตกลงสินค้าสัตว์ปีกในประเทศไทย กรณีศึกษา : ไก่เนื้อ-ไก่ไข่

33. การเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่

34. การใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร

35. ค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและพยาธิสภาพของตับ ในไก่ไข่ที่สัมผัสคาร์บาริลในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก

36. การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพเปลือกไข่และการขาดน้ำในไก่ไข่

37. พฤติกรรมการซื้ออาหารไก่ไข่สำเร็จรูปของฟาร์มไก่ไข่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์

38. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของข้าวโพดไร่สีม่วงในไก่กระทงและไก่ไข่

39. การใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่

40. อิทธิพลของสารสกัดจากใบบัว ต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่และโคเลสเตอรอลในไข่แดง

41. คุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการมีเชื้อของไข่ในไก่ไข่ลูกผสมหลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด

42. ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง

43. การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาเขียวในอาหารไก่ไข่

44. การศึกษาการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในไข่ไก่เพื่อการบริโภค และอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียปนเปื้อนในฟาร์มไก่ไข่ [ระยะที่ 1 งบประมาณปี 2551]

45. สรีรวิทยาการหดตัวของมดลูกไก่ไข่ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการวางไข่

46. การคัดกรองการปนเปื้อนยาเอ็นโรฟลอกส์ซาซินในเนื้อไก่และไข่

47. อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่และโคเลสเตอรอลในไข่แดง

48. การใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อไก่ไข่และสุกร

49. ผลการใช้อาหารที่มีกรดอะมิโนชนิดจำเป็นที่ย่อยได้ในระดับสูงที่มีผลต่อคุณภาพและสมรรถภาพการให้ผลผลิตของไก่ไข่

50. การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่ โดยการเสริมใบหม่อนและไนอะซินในอาหารไก่ไข่

Recent Posts