สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 64 เรื่อง

1. การสกัดและการประเมินใยอาหารที่ได้จากกากมันสำปะหลังและ กากมันเอทานอลเป็นสารเสริมสำหรับไก่เนื้อและไก่ไข่

2. สมรรถนะการผลิตไข่ของไก่ลูกผสมระหว่างพ่อพื้นเมืองไทยพันธุ์ชีกับไก่ไข่ในการเลี้ยงแบบกึ่งปล่อย

3. การผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองจากแม่พันธุ์ไก่ไข่

4. การศึกษาผลทางเศรษฐกิจจากการบังคับการผลัดขนในไก่ไข่

5. การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิตไข่ของไก่พื้นเมืองและลูกผสม

6. การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารสำหรับไก่ไข่

7. การศึกษาการใช้ข้าวเปลือกทดแทนอาหารไก่ไข่สำเร็จรูปในระดับ 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ ในไก่ไข่ระยะก่อนและหลังให้ไข่สูงสุด

8. การศึกษารูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน 1. การเลี้ยงไก่ไข่ร่วมกับการเลี้ยงปลา

9. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักไข่กับการฟักออก น้ำหนักแรกเกิด การเลี้ยงรอดและอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง

10. การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์ วงจรการตกไข่ การวางไข่และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย I. บทบาทของฮอร์โมนโปรแลคติน

11. การเสริมกรดฮิวมิกในอาหารไก่ไข่

12. ประสิทธิภาพการใช้สังกะสีคีเลทต่อการผลิตไข่ของไก่ที่ผ่านการบังคับผลัดขน

13. ผลการใช้ขมิ้นชันและกระเจี๊ยบแดงเป็นแหล่งสารให้สีในอาหารไก่ไข่ ที่มีสารสีอยู่ต่ำ

14. การศึกษาชีววิทยาของวงจรการสืบพันธุ์ วงจรการตกไข่ การวางไข่ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องในไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Gallus domesticus) II. บทบาทของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและความสัมพันธ์กับฮอร์โมนโปรแลคติน

15. การติดโรคพยาธิในไก่ระยะก่อนไข่

16. การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการผลิตของไก่ไข่ที่ได้รับอาหารซึ่งมีฟอสฟอรัสระดับต่างๆ ที่ใช้ระบบการให้อาหารที่มีฟอสฟอรัสระดับเดียวตลอดระยะการให้ไข่กับระบบการให้อาหารที่ลดระดับฟอสฟอรัสลงตามระยะการให้ไข่

17. การเสริมอิมัลซิไฟเออร์ในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่

18. ศึกษาผลผลิตไข่ของไก่พันธุ์ไข่โดยการกระตุ้นด้วยแสง สารมาโตและสารมาติด

19. ผลของการใช้สมุนไพรโรยวัสดุรองพื้นคอกไก่ ต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่

20. อิทธิพลของน้ำมันหมูและน้ำมันปาล์มที่เสริมลงในอาหารไก่ไข่ ต่อคุณภาพไข่และปริมาณโคเลสเตอรอล

21. ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ในอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

22. ธุรกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ในตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

23. ผลของการเสริมโซเดียมไบคาร์บอเนตในอาหาร ที่มีต่อคุณภาพเปลือกไข่ และความสามารถในการฟักในไก่พื้นเมือง

24. การศึกษาเสริมสมุนไพรลงในอาหารไก่ต่อความสามารถในการให้ผลผลิตคุณภาพซาก และไข่ และปริมาณโคเลสเตอรอลในเนื้อและไข่

25. การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ องค์ประกอบทางเคมี และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองไก่กระทง และไก่ไข่เพศผู้

26. การใช้เทคนิคไมโครแซทเทลไลท์-พีซีอาร์ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่พื้นบ้านแหล่งต่างๆ : II การสร้างเครื่องหมายพันธุกรรมเกี่ยวก้อยกับลักษณะการฟักไข่

27. การผลิตไข่และเนื้อไก่ที่มีโคเลสเตอรอลต่ำในเชิงการค้า

28. การศึกษาอาหารจากวัสดุท้องถิ่นที่เหมาะสมในการเลี้ยงไก่เชิงการค้า กรณีศึกษา : การศึกษาระดับแกลบกุ้งที่เหมาะสมในอาหารไก่ไข่

29. การเสริมธาตุไอโอดีนในอาหารไก่ไข่ เพื่อการผลิตไข่ไก่เสริมไอโอดีนแบบเป็นอุตสาหกรรม

30. ผลของการเสริมน้ำมันปาล์มดิบ ในอาหารต่อผลผลิตระดับโทโคฟีรอล และโทโคไตรอีนอลในเลือด เนื้อเยื่อไขมันและระดับโคเลสเทอรอลในไข่แดงของไก่ไข่

31. อิทธิพลของอุณหภูมิน้ำดื่มต่อสมรรถภาพ ทางการผลิตของไก่ไข่ในช่วงฤดูร้อน

32. การศึกษาผลผลิตของถั่วไมยรา และการใช้ถั่วไมยราป่นเป็นอาหารไก่ไข่

33. ผลของการใช้เปลือกเสาวรสในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่ :รายงานการวิจัย

34. การศึกษาระบบตลาดข้อตกลงสินค้าสัตว์ปีกในประเทศไทย กรณีศึกษา : ไก่เนื้อ-ไก่ไข่

35. การเสริมขมิ้นชันในอาหารไก่ไข่ ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่

36. การใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อ ไก่ไข่ และสุกร

37. ค่าการทำงานของเอนไซม์โฆลีนเอสเทอเรสในซีรั่มและพยาธิสภาพของตับ ในไก่ไข่ที่สัมผัสคาร์บาริลในขนาดที่ใช้รักษาโรคปรสิตภายนอก

38. การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพเปลือกไข่และการขาดน้ำในไก่ไข่

39. พฤติกรรมการซื้ออาหารไก่ไข่สำเร็จรูปของฟาร์มไก่ไข่ ในจังหวัดอุตรดิตถ์

40. การประเมินคุณค่าทางโภชนะของข้าวโพดไร่สีม่วงในไก่กระทงและไก่ไข่

41. การใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในไก่ไข่

42. อิทธิพลของสารสกัดจากใบบัว ต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่และโคเลสเตอรอลในไข่แดง

43. คุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการมีเชื้อของไข่ในไก่ไข่ลูกผสมหลังการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด

44. ผลของเครื่องต้มยำต่อคุณภาพของเนื้อไก่ไข่ปลดระวาง และผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่ไข่ปลดระวาง

45. การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากกากชาเขียวในอาหารไก่ไข่

46. การศึกษาการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในไข่ไก่เพื่อการบริโภค และอัตราการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียปนเปื้อนในฟาร์มไก่ไข่ [ระยะที่ 1 งบประมาณปี 2551]

47. สรีรวิทยาการหดตัวของมดลูกไก่ไข่ในช่วงก่อน ระหว่างและหลังการวางไข่

48. การคัดกรองการปนเปื้อนยาเอ็นโรฟลอกส์ซาซินในเนื้อไก่และไข่

49. อิทธิพลของสารสกัดจากใบชาจีนและใบหม่อนต่อการผลิตของไก่ไข่ คุณภาพไข่และโคเลสเตอรอลในไข่แดง

50. การใช้ประโยชน์ของกากถั่วเขียวในการนำมาเป็นอาหารไก่เนื้อไก่ไข่และสุกร

51. ผลการใช้อาหารที่มีกรดอะมิโนชนิดจำเป็นที่ย่อยได้ในระดับสูงที่มีผลต่อคุณภาพและสมรรถภาพการให้ผลผลิตของไก่ไข่

52. การเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของไข่ โดยการเสริมใบหม่อนและไนอะซินในอาหารไก่ไข่

53. ผลการใช้อาหารที่มีกรดอะมิโนชนิดจำเป็นที่ย่อยได้ในระดับสูงที่มีผลต่อคุณภาพและสมรรถภาพการให้ผลผลิตของไก่ไข่

54. การใช้ประโยชน์เศษเหลือหน่อไม้ฝรั่งจากการตัดแต่งเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารไก่ไข่สู่การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือแปรรูปพืชเศรษฐกิจภาคตะวันตกของประเทศไทย

55. การศึกษาต้นทุนของการเลี้ยงไก่ไข่ แบบอิสระและแบบประกันราคา

56. การศึกษาการใช้เทียนดำและมะขามในอาหารไก่ไข่ต่อกระบวนการเมทาบอลิซึมของคอเลสเตอรอล

57. ผลของสัดส่วนน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปลาทูน่าในอาหารทีมีข้าวโพด และกากถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบหลัก ต่อสมรรถนะการผลิตของไก่ไข่ และอัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในไข่แดง

58. การเปรียบเทียบรูปแบบยีนที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตไข่ในไก่ไข่สายพันธุ์การค้าและไก่พื้นเมือง

59. ผลของการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อย ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่

60. คุณค่าทางโภชนะ การย่อยได้ของโภชนะ และการใช้ใบถั่วลิสงเถา เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารไก่ไข่

61. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับไก่ไข่

62. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันโรคสัตว์ปีก สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

63. การใช้ประโยชน์จากก้อนเชื้อเห็ดเหลือทิ้งเป็นพรีไบโอติกส์ในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่

64. อัตราส่วนระหว่างกรดไขมันชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในอาหาร ที่มีผลต่อการปรับปรุงส่วนประกอบของกรดไขมันในไข่และเนื้อไก่

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts