สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 21 เรื่อง

1. ผลของการเสริมผงใบบัวบกในอาหารลูกปลาดุกบิ๊กอุย;Useing of Asiatic pennywort (Centella asiatica (Linn) Urban) powder.

2. การศึกษาโรคของตำลึง บัวบก และผำ;Diseases of Ivy Gourd (Coccinia grandis (L.) Voigt), India Penny Wort (Centella asiatica Urban), and Water Meal (Wolffia arrhiza)

3. อิทธิพลของธาตุอาหารพืชที่มีผลต่อผลผลิตของบัวบก

4. การศึกษาการผลิตชาใบบัวบกผงชนิดซอง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์;รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษาการผลิตชาใบบัวบกผงชนิดซอง ;Study on production of indian pennywort tea

5. ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์;Effect of pennywort fortification on quality of puffed snacks produced by extruder

6. การใช้กากเหลือจากการสกัดน้ำบัวบกในการผลิตอาหารไก่เนื้อเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ

7. การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในบัวบกโดยใช้สารโคลชีซีน : รายงานผลการวิจัย;Polyploid induction in Centella asiatica (L.) urban by colchicine treatment

8. รายงานการวิจัยเรื่องการตรวจกรองฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระในต้นตำลึงและบัวบก;Screening for the free radical scavenging activities in coccinia grandis voigt and centella asiatica (L.) urban

9. รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของบัวบกสด สารสกัด และผลิตภัฑณ์แปรรูป;Comparative study on free radical scavenging of fresh centella asiatica linn., crude extract and processing products

10. บทคัดย่อ : สมบัติการต้านอนุมูลอิสระจากบัวบก

11. ผลการใช้บัวบกเสริมอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์กระกอบของเลือด;Effects of centella asiatca (L.) supplemented in growing pig diets on growth performance, immunity and blood components

12. รายงานการวิจัยประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคของผลิตภัณฑ์สบู่เหลวชีวภาพจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด สะระแหน่ บัวบก และขมิ้นชัน;Effectiveness of bio liquid soap with herbal extracts of three species, Metha cordifolia, Centella asiatica and curcuma longa in pa

13. การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร;The Production of High Fiber Centella asiatica Jelly in Herbal syrup

14. การผลิตขนมขบเคี้ยวจากบัวบกเพื่อส่งเสริมการบริโภคในเด็ก;Production of Snack from Asiatic Penny wort (Centella asiatica (L.) Urban) to Consumed Promotion for Childhood

15. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก;Production of monoclonal antibody against asiaticoside for quality control of the Centella asiatica (L.) Urban

16. รายงานการวิจัยฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphylococcus aureus ของสารสกัดหยาบใบบัวบก (Centella asiatica)

17. เทคโนโลยีการผลิตบัวบกปลอดสารพิษสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ;Production Technology of Pesticide-Free Asiatic Pennywort (Centella asiatica (L.) Urban) for Health food Products

18. เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ;Production Technology of Asiatic Pennywort (Centella asiatica (L.) Urban) and Utilization in Health Food Products

19. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาตำรับมาส์กหน้าแบบลอกออกที่ผสมสารสกัดบัวบกเพื่อการฟื้นฟูสภาพผิว

20. รายงานวิจัยเรื่องการเติมอนุภาคนาโนเก็บกักสารบัวบกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฤทธิ์ทางชีวภาพและการนำส่งยา

21. การต้านเชื้อราก่อโรคสายพันธุ์ Alternaria ในพืชวงศ์มะเขือด้วยสารสกัดจากหัวบัวบกป่า

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts