สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 5 เรื่อง

1. ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทไทเจมินอร์ในสัตว์ทดลอง

2. การพัฒนาเครื่องสกัดไกลโคไซด์จากบัวบกในระดับอุตสาหกรรมด้วยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า

3. การโคลนซีดีเอนเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโดสควาลีนไซเคลสจากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย

4. การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการลดการเกาะติดและบุกรุกเซลล์เยื่อบุ Hep-2 ของเชื้อ Helicobacter pylori

5. การเตรียมและประเมินไมโครสเฟียร์ที่ประกอบด้วยสารสกัดบัวบก

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts