สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 35 เรื่อง

1. การชักนำให้เกิดพอลีพลอยด์ในบัวบกโดยใช้สารโคลชีซีน

2. อิทธิพลของธาตุอาหารพืชที่มีต่อผลผลิตของบัวบก

3. การศึกษาฤทธิ์ในการสมานแผลและผลต่อการเรียนรู้และความจำ ของสารสกัดมาตรฐานบัวบกในโมเดลของสัตว์ทดลอง

4. ความเป็นพิษเฉียบพลันและความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง ของสารสกัดมาตรฐานบัวบก

5. การทดสอบเบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของสารสกัดบัวบกโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง

6. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารสำคัญในการออกฤทธิ์ของสมุนไพรบัวบก ในเภสัชผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง

7. การพัฒนาสูตรตำรับยาเหน็บทวารหนักผสมสารสกัดบัวบก เพื่อใช้รักษาริดสีดวงทวารหนัก

8. การพัฒนาสูตรตำรับไมโครอิมัลชันของสารสกัดบัวบก เพื่อใช้สำหรับทาภายนอกเพื่อใช้ในการรักษาแผล

9. การพัฒนาสูตรตำรับ การประเมินทางอินวิโทร และการผลิตขั้นอุตสาหกรรม ของยาเม็ดเคลือบฟิล์มสารสกัดบัวบก

10. ผลของสารสกัดใบบัวบก ต่อการสร้างคอลลาเจน เอนไซม์ matrix metalloproteinase และการหายของแผลนอกกาย

11. การสกัด การแยก และการตรวจสอบเอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรบัวบก

12. การผลิตเมล็ดพันธุ์บัวบก [Centella asiatatica (L.) Urb.] คุณภาพสูง สำหรับเกษตรกรชุมชนบ้านวังยาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

13. ผลของความดันสูงยิ่ง ต่อคุณภาพด้านกายภาพเคมี และจุลชีววิทยา ของน้ำใบบัวบก

14. คุณภาพทางกายภาพและเคมีของเครื่องดื่มบัวบกผงที่เตรียม โดยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

15. การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานของสมุนไพรบัวบก และสิ่งสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางยา

16. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง ที่มีมาตรฐานจากสมุนไพรบัวบก สู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม

17. การพัฒนาตำรับชาชงพร้อมดื่มเพื่อสุขภาพจากผลลำไย และบัวบก

18. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากใบบัวบกที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

19. การพัฒนาตำรับแคปซูลจากผงบัวบก [Centella asiatica, Linn.] เพื่อต้านการอักเสบ

20. การใช้กากเหลือจากการสกัดน้ำบัวบกในการผลิตอาหารไก่เนื้อเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะ

21. การพาสเจอไรซ์น้ำใบบัวบก [Centella asiatica (Lin.) Urban] เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพด้วยเทคนิคทางไฟฟ้า

22. การสำรวจและคัดเลือกพันธุ์บัวบกที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและยา และเพื่อการปลูกเลี้ยงในเชิงพาณิชย์

23. ผลของการเสริมบัวบกต่อคุณภาพของอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากเครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์

24. การพัฒนาเครื่องการสกัดไกลโคไซด์จากบัวบกในระดับอุตสาหกรรมด้วยการจับก้อนด้วยไฟฟ้า

25. การวิจัยและพัฒนาชาบัวบกสำเร็จรูป

26. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบัวบก

27. ผลของสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของบัวบกและแว่นแก้ว

28. การผลิตสารต้านทานแบบโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเอเชียติโคไซด์เพื่อการควบคุมคุณภาพบัวบก

29. โครงการ การโคลนซีดีเอ็นเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโดสควาลีน ไซเคลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย

30. การโคลนซีดีเอ็นเอ และการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของออกซิโดสควาลีนไซเคลส จากใบบัวบกและใบเปล้าน้อย

31. ผลของสารสกัดจากบัวบกที่มีต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจ

32. ผลของกระบวนการแปรรูปต่อปริมาณและคุณสมบัติของสารต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์น้้าใบบัวบก

33. การศึกษาฤทธิ์สารสกัดของทองพันชั่งและบัวบกในการต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อพัฒนาสบู่

34. การสำรวจชนิดแมลงศัตรูบัวบกและการป้องกันกำจัด

35. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แฮร์โทนิค (Hair Tonic) จากสารสกัดบัวบกเพื่อบำรุงเส้นผม

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts