มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 11 เรื่อง

1. เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยเพื่อการค้า

2. รายงานการวิจัยโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการโดยใช้ปรัชญาเศรษฐ

3. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมกล้วยผสมมะละกอโดย การลดน้ำตาล

4. รายงานการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการขนส่งทางเรือเพื่อการส่งออกผลกล้วย

5. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาขยะจากเปลือกกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน การจัดการขยะและ

6. รายงานวิจัยการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากต้นกล้วยภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อผลิตกระดาษทำด้วยมือ

7. โครงการวิจัยเรื่องสมบัติทางกายภาพ เคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้ง และสตาร์ชจากกล้วยดิบที่มีผลต่อลักษณะของอาหาร

8. การพัฒนากระดาษสับปะรดและกระดาษกล้วยที่ทำด้วยมือแบบไทยเพื่อพิมพ์สกรีน

9. รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์กล้วย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ส่งเสริมโอกาสทา

10. รายงานการวิจัยเรื่องภาวะผลิตและการค้ากล้วยหอมทอง พ.ศ. 2507

11. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ของการผลิตและการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ จากกล้วย : เศรษฐกิจการผลิตกล้วยหอม

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts