สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 40 เรื่อง

1. โครงการศึกษาวิธีการบางอย่างเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของกล้วยหอม

2. รายงานการวิจัยเรื่องภาวะการผลิตและการค้ากล้วยหอมทอง พ.ศ. 2507 อุทิศ นาคสวัสดิ์และคณะ

3. การศึกษาต้นทุนและรายได้จากการปลูกกล้วยหอมทองในเขตท้องที่ปทุมธานี

4. โรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยว ของกล้วยหอมที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum musae (Berk & Curt.) Arx และการควบคุมโรคเพื่อการส่งออก

5. อิทธิพลของเอนไซม์หลังการเก็บเกี่ยวต่อการหลุดจากก้านผล ของกล้วยหอมทอง Musa (AAA GROUP, GROS MICHEL)

6. การผลิตหัวน้ำเชื้อกล้วยหอม (Musa Sp. Gros Michel) โดยเพคติเนสเซลลูเลส และอะมัยเลสตรึงรูป

7. การชักนำและการพัฒนาของแคลลัสจากใบอ่อนกล้วยหอมแกรนด์เนน

8. การศึกษาการเพิ่มปริมาณต้นกล้วยในกลุ่มหอมทองและหอมเขียว โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเจริญเติบโตหลังย้ายปลูก

9. การเจริญเติบโต ดัชนีการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาผลกล้วยหอมพันธุ์แกรนด์เนน ในสภาพบรรยากาศดัดแปลง

10. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลกล้วยหอมพันธุ์แกรนด์เนน (Musa (AAA group, Cavendish subgroup) Grand Nain)

11. สรีรวิทยา คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผลกล้วยหอมในกลุ่มคาเวนดิชที่เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุต่างกัน

12. การผลิตกล้วยหอมผงโดยการทำแห้งแบบโฟม และแบบพ่นฝอย

13. การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนในการผลิตและส่งออกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ :ศึกษาเฉพาะกรณีสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

14. ปัจจัยการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน

15. การใช้ประโยชน์กล้วยหอมผงในไอศกรีมและเครื่องดื่มที่มีเวย์เป็นส่วนผสม

16. การปรับปรุงกระบวนการผลิตกล้วยหอมผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

17. การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในกล้วยหอมโดยน้ำสับปะรด

18. อิทธิพลของอายุ สารดูดซับเอทธิลีนและสัดส่วนของ CO2 : O2 ต่อพัฒนาการสุก คุณภาพ และอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

19. ผลของ 1-Methylcyclopropene ต่อการชะลอการสุกของผลกล้วยหอมทอง

20. อิทธิพลของชนิดภาชนะบรรจุ, อัตราการไหลของก๊าซ O2 : CO2, สารดูดซับเอทธิลีน และสารดูดความชื้น ต่อคุณภาพหลังการเก็บรักษา กล้วยหอมทอง

21. เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อการส่งออกกล้วยหอมทอง

22. ผลของการบริโภคกล้วยหอมที่มีต่อสมรรถภาพการจับออกซิเจนในร่างกาย และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพแอโรบิค

23. คุณภาพของกล้วยหอมทองอบด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์และเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบถาดหมุน

24. ยุทธวิธีเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน :กรณีศึกษา กลุ่มแปรรูปกล้วยหอมทอง บ้านปางป้อง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

25. ศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดกล้วยหอมทอง ของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี

26. การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยหอมทองในสภาพปลอดเชื้อ

27. ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในกล้วยหอมทอง

28. การมีส่วนร่วมในโครงการผลิตกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออกของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

29. อิทธิพลของระดับอุณหภูมิและระยะเวลาในการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในขณะเก็บรักษาและคุณภาพหลังการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

30. การเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต คุณภาพผลกล้วยและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของผลกล้วยหอมทองพันธุ์ไต้หวัน

31. โครงการผลของกล้วยหอมต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในมนุษย์

32. การควบคุมโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทองแบบผสมผสาน

33. โครงการวิจัย รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยหอมปลอดสารพิษของจังหวัดสุราษฏร์ธานี:กรณีศึกษาอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

34. โครงการพัฒนากระบวนการอบแห้งกล้วยหอมทองระดับอุตสาหกรรมชุมชน ในจังหวัดเพชรบุรีด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

35. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากผลิตผล ทางการเกษตรของชุมชนสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด : กล้วยหอมทอง

36. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล

37. การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์วิสาหกิจชุมชน ต.อ่างหิน

38. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมห้องอบกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะ

39. การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA)

40. การเร่งระยะเวลาการให้ผลผลิตกล้วยหอมทองส่งออกให้ออกผลเร็วขึ้น ในกรณี: การเตรียมต้นกล้าให้สมบูรณ์ในอายุที่แตกต่างกัน ก่อนการนำลงปลูกทดแทนการให้หน่อโดยตรง

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts