สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 10 เรื่อง

1. การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection (ปี 2)

2. การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคตายพรายในการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพดีตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

3. การควบคุมโรคหวีเน่าที่เกิดจากเชื้อราในกล้วยหอมด้วยโอโซน

4. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด โซ่อุปทานและโลจิสติกส์กล้วยหอมไทย: กรณีศึกษาโซ่อุปทานกล้วยหอมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งออกสู่ตลาดประเทศจีนตอนใต้

5. การพัฒนาพันธุ์กล้วยให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคไบโอรีเอคเตอร์

6. โครงการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการปลูกกล้วยและพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อตัด เก็บและลำเลียงกล้วยให้ถูกสุขลักษณะเป็นมาตรฐานจากแปลงสู่โรงงานแปรรูป

7. การใช้เชื้อรา Trichoderma sp. และ salicylic acid เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก

8. การคัดเลือก ทดสอบ และส่งมอบพันธุ์กล้วยจากโครงการปรับปรุงพันธุ์นานาชาติสู่เกษตรกรไทย

9. การถอดรหัสพันธุกรรมกล้วยด้วย Next Generation Sequencing เพื่อใช้ในการศึกษาพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์กล้วยด้วย Marker Assisted Selection

10. การควบคุมโรคตายพรายและหนอนเจาะลำต้นกล้วยโดยชีววิธีเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตเพื่อการส่งออก

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts