สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

จำนวน 4 เรื่อง

1. การใช้จุลินทรีย์ควบคุมโรคตายพรายในการผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพดีตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก

2. การควบคุมโรคหวีเน่าที่เกิดจากเชื้อราในกล้วยหอมด้วยโอโซน

3. การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด โซ่อุปทานและโลจิสติกส์กล้วยหอมไทย: กรณีศึกษาโซ่อุปทานกล้วยหอมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการส่งออกสู่ตลาดประเทศจีนตอนใต้

4. การใช้เชื้อรา Trichoderma sp. และ salicylic acid เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

Recent Posts