สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 8 เรื่อง

1. การศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดสุรินทร์;A Study of Behaviors and causes on inappropriate Behaviors of Secondary Students in Surin province

2. ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย;Knowledge and attitudes towards drug abuse and related antisocial behaviour of juvenile delinquents

3. การสำรวจหากัญชาในก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ในเขตเทศบาล จังหวัดขอนแก่น ;A survey of marihuana in meat ball noodles (Khon Kaen)

4. สถานภาพการใช้ยาบ้า – ไอซ์ กัญชา กระท่อม สารระเหย ยาอี ยาเค โคเคน พ.ศ.2546

5. โครงการจัดระบบข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนเชิงวิชาการเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ภาคใต้

6. รายงานการวิจัยเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

7. การปรับพฤติกรรมเยาวชนตามแนวพุทธ : กรณีศึกษา ค่ายเยาวชน โครงการรัฐ – ราษฎร์ ร่วมใจพัฒนาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี;A Buddhist Method of youth behavior modification : A case study of youth camping the joint project of Ubonra

8. นวัตกรรมการสกัดพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางยาอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพสูงและได้มาตรฐานการผลิตทางเภสัชกรรมด้วยระบบบิวเทนภายใต้ความดันสูงร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งยวด

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts