คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

จำนวน 7 เรื่อง

1. การพัฒนาแผ่นแปะผิวหนังที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชา

2. โครงการพัฒนาสารสกัดจากกัญชาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ยา กิจกรรมย่อย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาสำหรับใช้แก้ปวดในรูปแบบการบริหารยาใต้ลิ้น

3. ความรู้และทัศนคติต่อการติดสารเสพย์ติด และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องของเด็ก และเยาวชนที่ต้องโทษ : รายงานผลการวิจัย

4. โครงการย่อยที่ 7 โครงการนำร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง

5. การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสังคมที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ กาย จิตและสังคมระยะที่ 1: รายงานการวิจัย

6. การทำมาตรฐานและพัฒนาตำรับสารสกัดยาปราบชมพูทวีป

7. โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์

ที่มา : คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย

Recent Posts