สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 41 เรื่อง

1. การศึกษาสัณฐานวิทยาของพันธุ์กระชายในเขต ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายดำให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ;Product Development of Black Ginger Krachai Dam Wine

3. การตรวจหาสารไฟโตเอสโตรเจน ( ไอโซฟลาโวน ) ในกระชายดำในเขตพื้นที่จังหวัดเลย; Dertermination of phytoestogen isoflavone inkaempferia pafiifora in loei province

4. การสำรวจนักวิชาการภูมิปัญญาพื้นบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธรและอำนาจเจริญ (ชุดข้อมูลอาหารพื้นบ้าน)

5. การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสมุนไพรกระชายดำ;The determination chemical composition of black boesenbergia pandurata, Roxb schtr

6. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำในสภาพปลอดเชื้อ;Effect of growth regulators on multiple shoot formation of kaempferide parvifora wall in vitro

7. การศึกษาสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ;The Determination chemical composition of black boesenbergia Pandurata, Roxb Schtr

8. ศึกษาการแปรรูปไวน์สมุนไพรด้วยยีสต์ต่างสายพันธุ์และคุณภาพด้านความใส;Study of herbal wine preservation from difference strain of yeast and transparency quality

9. รายงานการวิจัยสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเซลลูโลสจากน้ำสมุนไพรโดย Acetobacter xylinum TISTR 975 ;Optimal conditions for cellulose production by Acetobacter xylinum TISTR 975 in herb extract

10. รายงานการวิจัยเรื่อง ชาสมุนไพร;Herbal Tea

11. งานวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนหนองแม่นา อำเภเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในทางบริการจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

12. รายงานการวิจัยเรื่อง เทคนิคการเพิ่มผลผลิตว่านกระชายดำ;The technique of produced expansion Kaempferia pafiflora.

13. การใช้เทคนิค RAPD ในการจำแนกสายพันธุ์กระชายในประเทศไทย;The use of RAPD technique for identification of Krachai in Thailand

14. รายงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ การพัฒนาโรงเรือนปลูกพืชแบบถอดประกอบได้;The development of Knock-down greenhouse

15. ศึกษาศักยภาพการปลูกกระชายดำจากต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพื้นที่ของเกษตรกรจังหวัดลำปาง;Potential Study of Kaempferia parviflora Wall.ex. Baker. Cultivation from Planttel Propagation by Tissue Culture In Agriculturist area Lampang Pro

16. ผลของวิธีการเตรียมและอุณหภูมิในการอบแห้งต่อคุณภาพของกระชาย (Boesenbergia pandurata Holtt.) แห้ง;Effect of Preparation Process and Drying Temperature on Quality of Dried Galingale (Boesenbergia pandurata Holtt.)

17. ผลของกระบวนการแปรรูปกระชายที่มีต่อสารฟลาโวนอยด์และคุณภาพบางประการในผลิตภัณฑ์กระชาย;Effects of Processing Method on Flavonoid Compound and some Qualities in Boesenbergia pandurata Holtt. Products

18. การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์จำนวนมากเป็นการค้าในระบบต่อเนื่องของพืชสามชนิด กระเจียว กระชายดำ และมะเกี๋ยง;Tissue culture for commercial propagation in bioreactor of three plants, Kajeew ( Curcuma spp.), Kachaidum (Kaempferia parviflo

19. การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์จำนวนมากเป็นการค้าในระบบต่อเนื่องของพืชสามชนิด กระเจียว กระชายดำ และมะเกี๋ยง;Tissue culture for commercial propagation in bioreactor of three plants, Kajeew ( Curcuma spp.), Kachaidum (Kaempferia parviflor

20. การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อพัฒนาการผลิตต้นพันธุ์จำนวนมากเป็นการค้าในระบบต่อเนื่องของพืชสามชนิดกระเจียว กระชายดำ และมะเกี๋ยง;Tissue culture for commercial propagation in bioreactor of three plants, Kajeew ( Curcuma spp.),Kachaidum (Kaempferia parviflora

21. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าบางชนิดโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;Micropropagation Techniques for Some Wild Orchids.

22. อิทธิพลของอัตราปุ๋ยและอายุเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ของกระชาย (Boesenbergia pandurata (Roxb) Schir.);Effects of Fertilizer Rates and Harvesting Times on Yield and Flavonoids of Krachai (Boesenbergia pandurata (Roxb) Schir.)

23. การใช้เทคนิค RAPD ในการจำแนกสายพันธุ์กระชายในประเทศไทย;The Use of RAPD Technoque for Identification of Krachai Ecotype in Thailand

24. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน

25. การวิเคาระห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้เทคนิค Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR)

26. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของขมิ้นชันในตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยใช้เทคนิค Randomly amplified polymorphic DNA- polymerase chain reaction (RAPD-PCR);Analysis on genetic variation of curcuma longa linn. in La

27. รายงานการวิจัยผลของการเสริมกระชายดำในอาหารต่อลักษณะเพศในสุกรพ่อพันธุ์;Effects of kaempferia parviflora (black rhizome) supplementation on sex characteristics in boar

28. การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นกระชายหลังกง (Elettariopsis spp.);Chemical and pharmalogical studies of elettariopsis spp.

29. รายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ การใช้ลูกประคบกระชายดำ เปราะหอม และไพลเพื่อบรรเทาอาการปวดเกร็งกล้ามเนี้อบ่า;Analgesis effect of hot herbal compression (massage ball) from kaempferia parvriflora wall., kaempferia galangal l. and zingiber cassumnae roxb. in trapezes

30. รายงานการวิจัยการผลิตเจลแต้มสิวต้านเชื้อ Staphylococcus aureus จากสารสกัดกระชายดำ;Production of gel Antibacterial Staphylococcus aureus with crude extracts from Krachai dam (kaempferia parviflora)

31. บทคัดย่อ : การศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการผลิตชากระชายเหลืองผงสำเร็จรูป

32. องค์ประกอบทางเคมีของกระชายดำ

33. การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพสำหรับโคนมอินทรีย์;RESSEARCH AND DEVELOPMENT OF BIOLOGICALLY FERMENTED PRODUCTS FOR ORGNAIC DAIRY COWS

34. เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมอินฟราเรด;Infrared-vacuum drying machine

35. รายงานการวิจัยการพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากน้ำมันหอมระเหยของพืชวงศ์ขิง: ข่า ขมิ้น และกระชาย;Development of lozenges for inhibiting halitosis from essential oil Zingiberaceae: Alpinia galanga (L.) Willd, Curcuma longa L., Boesenbergia pandurata (Roxb.) Sc

36. การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ;Evaluation and new formulation of Thai herbs for treatment of erectile dysfunction

37. การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศและสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร;Consumer Market Testing and Developing Marketing Strategies of Thai Spices and Herbs Seasoning Affecting

38. ผลของสารสกัดชีวภาพจากกลุ่มพืชวงศ์ขิงต่อการก าจัดไรรากขน Demodex spp.;Effect of bioactive extract from rhizomes of Zingiberaceae to disinfest Demodex spp.

39. การประเมินศักยภาพและการสร้างตำรับยาใหม่ของสมุนไพรไทยสำหรับการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

40. การเพิ่มการละลายของสารสกัดกระชายดําโดยวิธีการเกิดอิมัลชันได้เอง

41. การอบแห้งกระชายดำด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อนด้วยวิธีความร้อนเหนี่ยวนำร่วมกับรังสีอินฟราเรดสำหรับอบแห้งกระชายดำ

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts