สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 25 เรื่อง

1. การศึกษาทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต้นกระชายหลังกง (Elettariopsis spp.)

2. การใช้เทคนิค RAPD ในการจำแนกสายพันธุ์กระชายในประเทศไทย

3. ศึกษาศักยภาพการปลูกกระชายดำจากต้นที่ขยายพันธุ์ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพื้นที่ของเกษตรกรจังหวัดลำปาง

4. อิทธิพลของอัตราปุ๋ยและอายุเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและปริมาณสารฟลาโวนอยด์ของกระชาย [Boesenbergia pandurata (Roxb) Schir.]

5. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการแตกหน่อของกระชายดำ ในสภาพปลอดเชื้อ

6. การศึกษาระยะก่อนคลินิกด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย ของสมุนไพรกวาวเครือแดง กระชาย และกระชายดำ เพื่อพัฒนาเป็นยาขยายหลอดเลือดใช้รักษาอวัยวะเพศชายไม่ทำงาน

7. ผลของสารสกัดกระชายดำต่อการทำงานของเกล็ดเลือดในหลอดทดลอง

8. สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ

9. สารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซทิลโคลีนเอสเตอเรสจากกระชายดำ

10. ผลของกระเทียมผงและกระชายดำต่อความสามารถในการช็อคหัวใจ เพื่อช่วยชีวิตขณะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดร้ายแรง [ventricular fibrillation]

11. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกระชายสู่ชุมชน

12. การแยกสารคลายตัวต่อเนื้อเยื่อ cavernosum จากเหง้ากระชายดำ และกลไกในการแสดงฤทธิ์ของสารนั้นต่อเนื้อเยื่อ human cavernosum ที่ตัดออกมาศึกษานอกตัว

13. สารสำคัญและการประกันคุณภาพอาหารเสริมจากกระชายดำ

14. ผลของกระชายดำต่อสมรรถนะการออกกำลังกายและการทดสอบความทนทานน้ำตาลกลูโคสในมนุษย์

15. ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารเคมีบริสุทธิ์ ที่ออกฤทธิ์จากกระชายในเซลล์ช่องปากเพาะเลี้ยงจากมนุษย์

16. ผลของสารสกัดกระชายดำต่อระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดและการทำงานของหลอดเลือดในหนูเบาหวาน

17. การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการทดสอบทางคลินิก ของสมุนไพรกระชายดำ

18. ผลของการเสริมกระชายดำในอาหารต่อลักษณะเพศในสุกรพ่อพันธุ์

19. ผลของกระชายดำต่อระดับความดันโลหิตและการทำงานของหลอดเลือดในหนูที่เหนี่ยวนำให้มีภาวะความดันโลหิตสูง

20. ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดของสารสกัดหยาบด้วยไดคลอโรมีเทนและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากเหง้ากระชายดำ

21. การใช้กานพลู ขิง ข่า กระชาย และพริกไทย เพื่อใช้เป็นยาสลบในลูกปลาดุกบิ๊กอุย

22. การประเมินฤทธิ์เสริมสมรรถภาพทางเพศของน้ำกระชายในหนูขาววัยก่อนและวัยเจริญพันธุ์

23. การพัฒนาระบบช่วยละลายของน้ำมันโหระพา และน้ำมันกระชาย

24. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกระชายดำ

25. การทดสอบตลาดและการบริหารหน้าที่ธุรกิจเพื่อนำเครื่องปรุง จากเครื่องเทศและสมุนไพรไทยใหม่เข้าสู่ตลาด: กรณีศึกษา กระชาย (นครปฐม) ขมิ้น (ตาก) พริก (สุพรรณบุรี) พริกไทย (จันทบุรี)

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts