กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 13 เรื่อง

1. ความเป็นไปได้ในการผลิตกระชายดำเชิงพาณิชย์

2. การคัดเลือกพันธุ์กระชายดำสายพันธุ์รวบรวมโดยใช้เกณฑ์ความพึงใจของผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall.ex Baker)

3. โครงการศึกษาสารออกฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้าของเหง้ากระชายดำเพื่อการคัดเลือกเชิงพาณิชย์

4. ส่วนสกัดของเหง้ากระชายดำที่มีฤทธิ์ต้านความเหนื่อยล้า

5. โครงการวิจัยศึกษาการผลิตกระชายดำที่มีคุณภาพ

6. โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร

7. โครงการวิจัยการจัดการโรคและสารพิษจากเชื้อราในผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวโดยไม่ใช้สารเคมี

8. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช

9. ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกระชายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

10. การจัดการวัชพืชก่อนงอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระชายดำ

11. การทดสอบพันธุ์และสารสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตเหง้ากระชายดำ

12. โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

13. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts