สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 64 เรื่อง

1. ความเคลื่อนไหวของราคาปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา : กรณีศึกษา โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และไก่พื้นบ้าน

2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสภาพภูมิอากาศต่อการผลิตโคเนื้อ-กระบือในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

3. การศึกษาอัตราการเลี้ยงโคเนื้อต่อพื้นที่ที่เหมาะสมแบบการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับการใช้น้ำส้มควันไม้ผลพลอยได้จากการจัดการการผลิตทางการเกษตรต่อการควบคุมสุขภาพโคเนื้อ;ชุดโครงการวิจัย : การจัดการองค์ความรู้เพื่อการใช้พืชสมุนไพรในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ

4. ความเคลื่อนไหวของราคาปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษาโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และไก่พื้นบ้าน

5. ผลของแหล่งไขมันและการเสริมยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ต่อนิเวศวิทยาและปริมาณของกรดไขมันที่ระเหยได้ในกระเพาะหมักในโคเนื้อ;Effect of fat sources and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplementation on rumen ecology and total of volatile fatty acid prof

6. ผลของเมล็ดพืชน้ำมันต่อปริมาณการกินได้ อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณของกรดไขมันที่ระเหยได้ ปริมาณแก๊ชมีเธน ชนิดของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักและชนิดของกรดไขมันในโคเนื้อ; Effect of oil seeds on feed intake, growth rate, volatile fatty acid, methane production and

7. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย เรื่อง การเลี้ยงโคเนื้อภายใต้ระบบการแทะเล็มหมุนเวียนในแปลงหญ้าขน ( Brachiaria mutica ) ร่วมกับการเสริมด้วยอาหารข้นอย่างจำกัด ;A Study on the Rotational Grazing System of Cattle on Mauritius Pasture and Limited Concentrat

8. การใช้รูเมนซินแคปซูลในแม่โคเนื้อหลังคลอด;Use of Rumensin Capsules in Postpartum Beef Cows

9. ผลของการใช้กากมะเขือเทศแห้งเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและเมตาโบไลต์ในเลือดของโคเนื้อ

10. การศึกษาเปรียบเทียบเพศและลำดับการคลอดต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตระยะก่อนหย่านมของโคเนื้อลูกผสมแองกัสสีแดง x บราห์มัน (1/2AGx1/2BR) ที่เกิดจากการผสมพันธุ์แบบ Inter Se Mating

11. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำหญ้าหมักโดยใช้สารเสริมแบคทีเรียกรดแลคติคที่ผลิตเองเพื่อปรับปรุงคุณภาพหญ้าหมักของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

12. การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการอาหารก้อนคุณภาพสูง (High quality feed block) สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองบราห์มัน อำเภอพังโคน และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

13. การศึกษาผลตอบสนองการให้เนื้อของโคลูกผสมระหว่างโค Holstein Friesian กับโค Sahiwal;The Response in Meat Production of Holstein Friesian X Sahiwal

14. รายงานการวิจัยเรื่องผลของขนาดการสับของข้าวโพดหมักต่อการย่อยได้ของ โภชนะปริมาณการกินได้และอัตราการเจริญเติบโตของโคเนื้อ ; Effect of corn silage particle size on nutrient digestibility, feed intake and growth rate in beef cattle

15. โครงการอนุรักษ์โคขาวลำพูนในเขตจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ เพื่อการผลิตโคเนื้อ

16. การเพิ่มประสิทธภาพการใช้ประโยชน์จากมันเส้นและยูเรียในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง;IMPROVEMENT OF CASSAVA CHIP UTILIZATION AND UREA IN RUMINANT DIET

17. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาพื้นฐานการเลี้ยงโคเนื้อในหมู่บ้าน;Study the basic problems of steer raising in village

18. รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโคเนื้อ-โคนม;Breeding of sweet sorghum as a raw material for beef-dairy cattle feed

19. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้าวฟ่างหวานเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม;Utilization of sweet sorghum for beef – fairy cattle feed technology research and development project

20. รายงานโครงการวิจัยหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปงานวิจัยพื้นฐาน (0401) ปีงบประมาณ 2538 ชื่อโครงการ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารโคเนื้อ โคนม;โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารโคเนื้อ โคนม

21. รายงานการวิจัยการเสริมอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูง (HQFP) ในโคลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มัน : ผลของระดับโปรตีนในอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงต่ออัตราการเพิ่มน้ำหนัก;Supplementation of high quality feed pellet (HQFP) in crossbred Native-Brahman cattle : effect of protein leve

22. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาพื้นฐานการเลี้ยงโคเนื้อในหมู่บ้าน;Study the basic problems of steer raising in village ;การศึกษาปัญหาพื้นฐานการเลี้ยงโคเนื้อในหมู่บ้าน

23. รายงานการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตคุณภาพเนื้อและประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อในเขตร้อนชื้น ;เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตคุณภาพเนื้อและประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อในเขตร้อนชื้น

24. รายงานผลการวิจัยโครงการวิจัยการใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารโคเนื้อ: I.ผลของอาหารผสมสำเร็จที่มีเปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ;Feeding and utilization of pineapple waste for beef cattle: effect of total mixed ration in which pineapple waste us

25. การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมบนพื้นที่ดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Management of increasing the efficiency of forage production for beef cattle and dairy cattle development on Upland Area in the Northea

26. รายงานการวิจัยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารโคเนื้อ-โคนม;Breeding of sweet sorghum as a raw material for beef-dairy cattle feed

27. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีข้าวฟ่างหวานเพื่อเป็นอาหารโคเนื้อ-โคนม;Utilization of sweet sorghum for beef – fairy cattle feed technology research and development project

28. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย; Beef and dairy cattle feeding requirement standard table research and development program

29. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโค เนื้อ-โคนมไทย;Beef and dairy cattle feeding requirement standard table research and development program

30. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ชื่อโครงการ: วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะและความต้องการโภชนะ โปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย;Beef and dairy cattle feeding requirement standard table research and development program

31. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอ้อยและข้าวฟ่างหวาน หมักเพื่อเป็นอาหารโค: เปรียบสมรรถนะโคขุนพันธุ์พื้นเมืองไทยกับพันธุ์บราห์มันลูกผสมและโคนมเพศผู้;Utilization of sweet sorghum for beef-dairy cattle feed technology research and developmen

32. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของ เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์);Study on products and production system of Thai native cattle of the small holders in the upper North-East of Thaila

33. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์: การศึกษาการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกเพื่อใช้เป็นอาหาร ผสมสำเร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ;Utilization of waste product from citric acid plant in total mix ration in the diet for beef cattle

34. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิคสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในจังหวัดนครศรีธรรมราช;Economic, Social and Technical Feasibility Study of Beef and Cattle Production in Nakorn Sithummarat Province

35. ผลของการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของฟางข้าวด้วยจุลินทรีย์ ต่อปริมาณการกินได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน และประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตของโคเนื้อ

36. การศึกษาต้นทุนและประสิทธิภาพของการใช้มมันสำปะหลังเป็นแหล่งอาหารและพลังงานในอาหารผสมเสร็จในการขุนโคเนื้อ;Student on cost and efficiency of cassava as based energy in complete feed for feedlot fattening

37. การศึกษาการตอบสนองของโคเนื้อต่อสัดส่วนละอองข้าวโพดในอาหารประกอบสำเร็จรูป;The Response of Cattle on Corn Spray Ratio in Finished Feeds Contains.

38. การศึกษาเปรียบเทียบขุนโคเนื้อด้วยหญ้าพืชอาหารสัตว์ 3 ชนิด;A Comparative Study on Feeding Cattle in Feedlot of Tropical Pastures 3 Species.

39. รายงานการวิจัยการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน “คาซาเรีย” ในอาหารโคเนื้อและโคนม;Enhancing the utilization of cassava roots as protein enrichment “casarea” in beef and dairy cattle diets

40. การวิจัยและพัฒนาการใช้มันเส้นหมักยีสต์-มาเลททดแทนอาหารข้นต่อการเจริญเติบโต และกระบวนการหมักในกระเพราะหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตในโคเนื้อ

41. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสถานภาพการผลิตโคเนื้อและโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

42. การแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโคเนื้อระยะแรกคลอดเชิงบูรณาการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื่อในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ;Integrated resolving problems in postpartum beef cattle infertility of member in northeast of thailand

43. รายงานฉบับสมบูรณ์ การใช้เยื่อในลำต้นสาคูในอาหารโคเนื้อที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำการใช้เยื่อในลำต้นสาคูในอาหารโคเนื้อที่ได้รับอาหารหยาบคุณภาพต่ำ;The use of sago palm pith in ruminant diets based on low quality roughage

44. การใช้สมุนไพรอัดก้อนสำหรับควบคุมพยาธิโคเนื้อ;Usage of herbal blocks for control beef cattle parasites

45. การใช้หัวมันสำปะหลังสดร่วมกับเศษเหลือทางการเกษตรภายในท้องถิ่นหมักเชื้อจุลินทรีย์เพื่อเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ;Using of Fresh Cassava Root and Crop Residue Mixed Fermented with Microbial as Complete Feed in Dairy and Beef Cattle

46. ความเคคลื่อนไหวของปศุสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา : การณีศึกษา โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และไก่บ้าน

47. ศึกษาแนวโน้มความต้องการการบริโภคเนื้อคุณภาพสูงและเนื้อคุณภาพปานกลางภายในจังหวัดเชียงใหม่;Study on demand high quality meat and medium quality meat in Chiang Mai province

48. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก;Efficiency development of beef cattle production : the small scale farmers in tambon Ban Dong amphor chat Trakan Phitsanulok province

49. การศึกษาการเพิ่มคุณค่ากากมันสำปะหลังหมักยีสต์-มาเลทและใบมันสำปะหลังเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้นที่มีเส้นเป็นองค์ประกอบระดับสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและประสิทธิภาพการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคเนื้อ;Study on enriches yalue of cass

50. การใช้กากสบู่ดำเพื่อทดแทนวัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนในโคนม – โคเนื้อ (โครงการย่อยที่ 4.1)

Recent Posts