มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 13 เรื่อง

1. การศึกษาการค้าสินค้าโคเนื้อผ่านด่านชายแดน

2. การศึกษาระบบตลาดโคเนื้อ

3. โครงการถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน

4. รายงานผลการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2534 โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อและโคนมในเขตร้อนชื้น

5. รายงานวิจัยโครงการศึกษาสินค้ายุทธศาสตร์เกษตร : โคเนื้อ

6. การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กรณีศึกษา : สินค้าปศุสัตว์ ราชอาณาจักรกัมพูช

7. งานวิจัยความเต็มใจจ่ายสำหรับเนื้อโคที่ผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP และติดฉลากเครื่องหมาย Q

8. รายงานการวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเนื้อโคลูกผสมวากิวเพื่อลดการนำเข้าและส่งออก

9. การผลิตและการตลาดโคขุน พ.ศ.2531

10. อิทธิพลของพันธุ์โค อายุโค และชนิดอาหารหยาบในการเลี้ยงโคขุน

11. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของยาซัลฟาในโคและแกะโดยการฉีดยาเข้าเส้นเลือด เข้ากล้ามเนื้อและใต้ผิวหนัง

12. การประดิษฐ์เครื่องมือตอนโคสำหรับเกษตรกรรายย่อย

13. การประดิษฐ์สายวัดรอบอกเพื่อทำนายน้ำหนักโค

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts