สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 38 เรื่อง

1. การศึกษาอัตลักษณ์ของเนื้อโคขุนคุณภาพที่ใช้ผลิตผลร่วมของสับปะรดในสูตรอาหาร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด

2. การผลักดันข้อสังเคราะห์ผลงานวิจัยสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ

3. การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานโคเนื้อพื้นเมืองและบราห์มันไทยด้วยสหกรณ์เครือข่ายและการจัดการเชิงระบบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

4. แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)

5. การพัฒนาอาหารผสมเสร็จ (TMR) ที่ใช้ทางใบปาล์มน้ำมันเป็นแหล่งอาหารหลัก ร่วมกับการเสริมไขมันไหลผ่านเพื่อการผลิตโคขุนของภาคใต้ตอนบน : กรณีศึกษาโคขุนศรีวิชัย

6. นวัตกรรมการบริหารจัดการการพัฒนาโคเนื้อเชิงระบบเพื่อความมั่นคงอาหารและความสามารถในการแข่งขัน

7. ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักสำเร็จรูปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนโพนยางคำ

8. การจัดการเชิงระบบเพื่อผลิตเนื้อโคคุณภาพจากโคนมคัดทิ้ง

9. การจัดการกระบวนการผลิตโคเนื้อเชิงระบบเพื่อมุ่งเป้าสู่การตลาดในเขตภาคเหนือและขยายโอกาสสู่ระดับอาเซียน ของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

10. โอกาสทางการตลาดและแนวทางการพัฒนาโซ่คุณค่าโคเนื้อของไทยในตลาดอาเซียน-จีน : กรณีศึกษาตลาดใน สปป.ลาว เวียดนาม และจีน (ตอนใต้)

11. การบริหารจัดการระบบการผลิตโคพื้นเมือง เพื่อความยั่งยืนของโคต้นน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

12. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบมาตรฐานฟาร์มโคขุน

13. แบรนด์เนื้อโค: ปัจจัยแห่งความสำเร็จในมุมมองของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน

14. สมรรถนะการผลิตและลักษณะซากของโคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองไทยกับโลว์ไลน์แองกัสเมื่อขุนด้วยกากมันสำปะหลังหมัก

15. การบริหารจัดการเชิงธุรกิจของการเลี้ยงแม่โคเนื้อ

16. มาตรฐานสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: โคเนื้อ

17. ผลของระดับสารผสมยูเรีย-แคลเซียมในอาหารก้อนคุณภาพสูง ต่อการกินได้ การย่อยได้ นิเวศวิทยารูเมน และรูปแบบกระบวนการหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย

18. การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของเนื้อโคไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

19. การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาโคเนื้อขาดแคลน

20. การบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานเนื้อโคธรรมชาติ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรไร้สารเคมี จำกัด จังหวัดอุบลราชราชธานี

21. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโคเนื้อสำหรับภาคใต้ตอนล่าง

22. การพัฒนาต้นแบบระบบสืบย้อนกลับเนื้อโคไทย

23. การผลิตโคเนื้อพื้นเมืองบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน

24. การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดเนื้อโคอินทรีย์ตามวิถีการเลี้ยงโคพื้นเมืองแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

25. ระบบการตลาดโคเนื้อของภาคใต้:กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

26. การศึกษาการผลิตเนื้อโคไทยที่เลี้ยงด้วยหญ้าแพงโกล่าในโคพื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง-บราห์มันในจังหวัดชัยนาท

27. การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) โคเนื้อในจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์

28. การผลิตและการตลาดโคเนือ้ตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างประเทศไทยและลาว

29. ระบบการผลิตและวิถีการตลาดโคพื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล

30. การใช้วัตถุดิบเยื่อใยสูงและใบไม้เป็นแหล่งเยื่อใยในอาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อ

31. ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก

32. ความสำคัญของทางปาล์มในการใช้เป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อการพัฒนาระบบการปลูกปาล์มน้ำมันและการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

33. การศึกษาระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย

34. การศึกษาผลผลิตและระบบการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น อุดรธานี และกาฬสินธุ์)

35. ระบบการผลิตเนื้อโคพื้นเมืองภาคใต้และโอกาสทางการตลาด กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี

36. ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดของการผลิตเนื้อโคพื้นเมือง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่-แพร่,ลำพูน-ลำปาง)

37. สมรรถภาพการผลิตและลักษณะซากโคพื้นเมืองภาคใต้ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในจังหวัดสงขลา

38. การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้และศักยภาพการผลิตโคพื้นเมืองของเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts