สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 73 เรื่อง

1. การใช้เปลือกผลเสาวรส เป็นอาหารเสริมโคเนื้อ

2. การศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตของลูกโคผสมโคนม-โคเนื้อ โดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบ

3. การใช้กากถั่วเหลืองและปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคเนื้อ

4. การศึกษาความเป็นไปได้โครงการเลี้ยงโคเนื้อขุนของสหกรณ์ปศุสัตว์ศรีสะเกษ จำกัด

5. การศึกษาปัญหาพื้นฐานการเลี้ยงโคเนื้อในหมู่บ้าน

6. เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อและประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ของโคเนื้อในเขตร้อนชื้น

7. การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิค สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

8. โครงการสร้างฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมของโคเนื้อและโคนม

9. การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันชนิดหีบ และใช้สารเคมีสกัดเป็นอาหารโคเนื้อ

10. การศึกษาผลผลิตของหญ้ากินนีสีม่วงและโคเนื้อในระบบเกษตรผสมผสาน

11. การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่อการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมบนพื้นที่ดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12. การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มชนิดอัดน้ำมันเป็นอาหารโคเนื้อ ในระยะต้นและระยะปลายของการขุน

13. การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน

14. ผลตกค้างของสารซินโนเวคเอสและโมเนนซินในการขุนโคเนื้อ

15. การพัฒนาฐานข้อมูลการผลิตโคเนื้อระดับชุมชน ในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

16. การใช้รูเมนซินแคปซูลในแม่โคเนื้อหลังคลอด

17. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการฟาร์มโคเนื้อ สำหรับวิทยาฟาร์ม จังหวัดลำพูน

18. ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการฟาร์มโคเนื้อ

19. การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่อง การผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน

20. การศึกษาระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย

21. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงโคเนื้อ ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

22. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ โดยวิธีการหมักของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

23. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะ และความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย

24. ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการฟาร์มโคเนื้อ

25. การถ่ายทอดงานวิจัยเรื่อง การผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสู่ประชาชน

26. การศึกษาระบบลอจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย

27. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงโคเนื้อ ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

28. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหารสัตว์ โดยวิธีการหมักของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

29. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนะ และความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อ-โคนมไทย

30. การใช้วัตถุดิบเยื่อใยสูงและใบไม้เป็นแหล่งเยื่อใย ในอาหารผสมสำเร็จรูปสำหรับโคเนื้อ

31. สถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

32. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และผลิตภัณฑ์

33. ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก

34. การผลิตตัวอ่อนโคเนื้อพันธุ์บราห์มันภายนอกร่างกายโดยเทคนิคการเจาะดูดไข่จากแม่โค

35. อัตราการเลี้ยงโคเนื้อต่อพื้นที่ที่เหมาะสมแบบการเกษตรอินทรีย์ร่วมกับการใช้น้ำส้มควันไม้ผลพลอยได้จากการจัดการการผลิตทางการเกษตรค่อการควบคุมสุขภาพโคเนื้อ

36. การศึกษาการใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริก เพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ

37. การปรับแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริกด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเป็นแหล่งอาคารโคเนื้อ

38. การศึกษาห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) โคเนื้อในจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์

39. การศึกษากระบวนการฆ่าชาแหละโคเนื้อและการใช้ประโยชน์จากเนื้อ โคในจังหวัดนครศรีธรรมราช

40. โครงการวิจัยสถานภาพการผลิตโคเนื้อและเนื้อโค ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

41. การผลิตโคเนื้อพื้นเมืองบนพื้นที่สูงของจังหวัดน่าน

42. ระบบการผลิต และการตลาดโคเนื้อตามแนวชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสู่ประเทศลาว

43. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการ และค่าความต้องการโภชนะพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย

44. การวิจัยและพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช

45. พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

46. การใช้เอนไซม์ร่วมกับสิ่งเหลือทิ้งเพื่อเป็นองค์ประกอบในสูตรอาหารผสมในโคเนื้อ

47. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งโปรตีน “คาซาเรีย” ในอาหารโคเนื้อและโคนม

48. การพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช

49. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างตารางมาตรฐานค่าความต้องการโภชนะโปรตีนและพลังงานในโคเนื้อสายเลือดไทย

50. การพัฒนาโคเนื้ออินทรีย์ในภาคกลางของประเทศไทย

Recent Posts