กรมปศุสัตว์

จำนวน 53 เรื่อง

1. การใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มเป็นอาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ

2. การสร้างระบบฐานข้อมูลโคเนื้อและกระบือกรมปศุสัตว์ กรณีศึกษาระบบฐานข้อมูลโคเนื้อ

3. การศึกษาเบื้องต้นในการใช้อาหารผสมเสร็จอัดก้อนเลี้ยงโคเนื้อ

4. การดูแลสุขภาพโคเนื้อ

5. การศึกษาห่วงโซ่อุปทานโคเนื้อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

6. การศึกษาผลผลิตของโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มันของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง

7. การใช้พืชอาหารสัตว์คุณภาพดีและมันเส้นเป็นอาหารหลักขุนโคเนื้อพันธุ์ตากและกบินทร์บุรี

8. รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคกลาง

9. รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ-2

10. อาหาร TMR กับการเลี้ยงโคนม-โคเนื้อ

11. พัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อในสวนปาล์มน้ำมันเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

12. วัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์สำหรับโคเนื้อ-โคนม

13. ลักษณะซากของโคเนื้อพันธุ์แท้และลูฏผสมต่างๆ หลังจากขุนอ้วน

14. รายงานเบื้องต้นสภาพการจัดการด้านอาหารโคเนื้อและโคนมของเกษตรกรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ-1

15. พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของถั่วคาวาลเคดในโคเนื้อ

16. การศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตามแนวชายแดน เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

17. การเลี้ยงโคเนื้อ

18. การใช้ยอดอ้อยหมักยูเรียเป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อในช่วงฤดูแล้ง

19. โครงการวิจัยระบบการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อผลิตลูกที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

20. โครงการสร้างโคเนื้อพันธุ์ชาร์เบรย์ 6.การเจริญเติบโตในระยะกินนมของโคลูกผสมชาร์โรเลส์-บราห์มัน ชั่วที่ 1 และ 2

21. สุขภาพโคเนื้อพันธุ์บราห์มันแดงของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฏร์ธานี

22. แนวทางการเลี้ยงโคเนื้อด้วยวัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ทางการเกษตรเป็นอาหารหยาบ

23. การใช้ CIDR-B สำหรับควบคุมการเป็นสัดในโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน

24. การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์แคระในโคเนื้อ

25. การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ในโคเนื้อ

26. มาตรฐานของลักษณะประจำพันธุ์โคเนื้อ

27. การใช้ต้นและใบไมยราแห้งเสริมโปรตีนสำหรับโคเนื้อในช่วงฤดูแล้ง

28. การใช้เทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพังงา

29. พลังงานใช้ประโยชน์ได้ของถั่วไมยราในโคเนื้อ

30. ผลของระยะเวลาปรับสมดุลของตัวอสุจิต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งโคเนื้อและโคนม ตรวจด้วยเครื่อง CASA และวิธี Flow cytometry

31. โครงการสร้างโคเนื้อพันธุ์ตาก การขุนโคลูกผสมชาร์โรเลส์-บราห์มัน 50 เปอร์เซ็นต์(โคพันธุ์ตาก 1) เพื่อสนองตลาดเนื้อโคระดับกลาง

32. การใช้ถั่วท่าพระสไตโลแห้งเลี้ยงโคเนื้อ

33. การวิจัยประเมินโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเนื้อเพื่อผลิตลูก ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2549

34. ผลการใช้ยูเรีย-กากน้ำตาล-แร่ธาตุอัดก้อนเป็นอาหารเสริมโคเนื้อ

35. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนส์ Amylase ในโคเนื้อไทย

36. การขายโคเนื้อคัดออกพันธุ์บราห์มันโดยวิธีการประมูลราคา ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ลำพญากลาง ปี 2545-2546

37. การใช้มูลไก่และใบกระถินแห้งเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารโคเนื้อ

38. โครงการสร้างโคเนื้อพันธุ์ตาก การขุนโคลูกผสมชาร์โรเลส์ 37.50 เปอร์เซ็นต์ และ 50 เปอร์เซ็นต์

39. การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีสีม่วงในโคเนื้อ

40. การใช้หญ้าแพงโกล่าหมักเลี้ยงโคเนื้อ

41. ผลการทดลองขุนโคเนื้อ

42. การใช้ข้าวโพดบดทั้งฝักเป็นอาหารเสริมสำหรับโคเนื้อ

43. การเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่าย 4. การเลี้ยงโคกบินทร์บุรีของกรมปศุสัตว์ภายใต้การเลี้ยงของเกษตรกร 4.2. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม ของการผลิตโคกบินทร์บุรีของเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย

44. การปรับปรุงพันธุ์โคเนื้อเกษตรกรฟาร์มเครือข่าย

45. การประกอบอาชีพขุนโคเนื้อคุณภาพสูงของเกษตรกร จังหวัด สกลนคร นครพนมและ มุกดาหาร *

46. โครงการสร้างโคเนื้อพันธุ์ตาก การเจริญเติบโตในระยะกินนมของโคลูกผสมชาร์โรเลส์-บราห์มัน ชั่วอายุที่ 1 และชั่วอายุที่ 3

47. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดระยอง

48. ความสัมพันธ์ระหว่างสนิปของยีนเลปตินกับคุณภาพซากในโคเนื้อลูกผสมแองกัส x พื้นเมือง 50% (ไทย-แบล็ค F1)

49. ผลการใช้หญ้าสกุล Paspalum เป็นอาหารหยาบหลักเลี้ยงโคเนื้อ

50. การศึกษาการเลี้ยงโคเนื้อและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกิจกรรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์วังดาล (จดทะเบียน) จังหวัดปราจีนบุรี

Recent Posts