สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

จำนวน 32 เรื่อง

1. รายงานการวิจัย การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราPhomopsis asparagiและColletotrichum gloeosporioidesในหน่อไม้ฝรั่ง

2. กรรมวิธีการผลิตชาสมุนไพร;The production of tea from herbs I

3. การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก

4. กรรมวิธีผลิตสมุนไพรแห้ง;A Study on the production of dried herbs

5. สมรรถนะภาพการผลิตของนกกระทาเนื้อที่ได้รับการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหาร

6. รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการเลี้ยงกบด้วยอาหารผสมสมุนไพร;Studying on – frog feeding with herbal feed

7. ผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในอาหารไก่กระทง; Effect of Herbal Plant Andrographis paniculata Wall ex Nees. for the

8. ผลของการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจรหัวหอมแดงและลูกใต้ใบในอาหารไก่กระทงต่อ 1.ค่า Hl-titer ของโรคนิวคาสเซิล 2. สมรรถภาพการผลิต 3.คุณภาพซาก 4.ค่ามิชญวิทยาของตับ;Effect of Andrographis paniculata Wall. ex. Nees., Allium adcolonicum Linn. and Phyllanthus niruni Li

9. การศึกษาผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อปริมาณเอนไซม์ พี 450;The study of influence of herbal medicine “Andrographis Paniculata” on P450 enzymes content..

10. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดฟ้าทะลายโจรเพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ

11. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม

12. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์

13. รายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุดิบเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อและสุกรหลังหย่านม” ;The substitution of andrographis (Andrographis paniculata (Burm f.) nees) for synthetic feed additives in broiler and post-wea

14. รายงานการวิจัยเรื่องความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจรภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อน;Stability of andrographolide in andrographis herb under heat-accelerated condition.

15. การพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์;รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสูตรตำรับเจลฟ้าทะลายโจรในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์;Formulation development of Andrographis paniculata get for antibacterial activity

16. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยสถานการณ์การผลิตการใช้ประโยชน์การวิจัยและแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย

17. การสกัดแยกและการตรวจเอกลักษณ์สารไดเทอร์พีนอยด์จากต้นฟ้าทะลายโจร; Isolation and identification of diterpenoids from andrographis paniculata wall ex. nees

18. การใช้สารเคมีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร;To increase andrographolide by using chemicals and in vitro culture of Andrographis paniculata (Burm.f.) wall.ex nees

19. สกัดสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรด้วยคาร์บอนไดออกไวด์วิกฤตยิ่งยวด;รายงานการวิจัยสกัดสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรด้วยคาร์บอนไดออกไวด์วิกฤตยิ่งยวด;Medicinal Substance Extraction from Andrographis panicalata Using Supercritical Carbon dioxide

20. เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต สุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ;A comparative study on the effects of crude extract from curcuma longa and andrographis paniculata on growth performa

21. การ ใช้สมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะและสารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตเนื้อไก่ ปลอดยาสารพิษตกค้าง : รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้; Production of organic chickens using medicine herbs

22. การวิจัยและพัฒนาน้ำหมักชีวภาพสำหรับโคนมอินทรีย์;RESSEARCH AND DEVELOPMENT OF BIOLOGICALLY FERMENTED PRODUCTS FOR ORGNAIC DAIRY COWS

23. การพัฒนาสารสำคัญตัวที่สองจากฟ้าทะลายโจร;Development of the second major component from andrographis paniculata “14-deoxy-11,12-didehydro andrographolide” as potential anticancer agents

24. ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของกุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp.;Effects of Kariyat (Andrographis paniculata) on growth, survival,

25. บทบาทและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อสมุนไพรไทย;The role and confidence of consumers on Thai herbs

26. การพัฒนาวิธีสังเคราะห์ 19-TBDPS-8,17-epoxy andrographolide สู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมยาต้านมะเร็ง;Synthetic methodology development of 19-TBDPS-8,17-Epoxy andrographolideUsing for Anticancer Drug Manufacturing

27. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา 15 ชนิด;Antioxidant activities of 15 local herbs in Songkhla province

28. การศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการรักษาโรคโดยการใช้ฟ้าทะลายโจร

29. ผลของการใช้สมุนไพรไทยบางอย่างต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมือง

30. การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโตรสปันนาโนละลายเร็วในปากที่บรรจุสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร

31. การเพิ่มขึ้นของผลผลิตฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) โดยการจัดการเก็บเกี่ยวและการคลุมแปลงปลูก : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

32. ผลของฮอร์โมนที่มีต่อการเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

33. การใช้สมุนไพรกะเพราและฟ้าทะลายโจรผลต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและภูมิคุ้มกันโรคในไก่เนื้อ

ที่มา : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

Recent Posts