มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวน 7 เรื่อง

1. ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป

2. รายงานวิจัยฉบับนสมบูรณ์เรื่องระยะการเก็บเกี่ยวต่อผลผลิตและปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร

3. รายงานวิจัยเรื่องการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก

4. รายงานการวิจัยการรวบรวม การคัดเลือกพันธุ์ และศึกษาการเขตกรรมสมุนไพร

5. รายงานวิจัยเรื่องการใช้น้ำหมักชีวภาพร่วมกับน้ำสกัดจากพืชสมุนไพรเป็น น้ำดื่มให้ลูกสุกรที่หย่านมก่อนกำหนด

6. โครงการ การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารสำคัญในพืชสมุนไพร

7. รายงานการวิจัยการศึกษาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคเอดส์เพื่อพัฒนาเป็นยาอุตสาหกรรม : โครงการย่อย “การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV

ที่มา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recent Posts