สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จำนวน 16 เรื่อง

1. การศึกษาการป้องกันการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

2. ผลของแอนโดรกราโฟไลด์สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรต่อการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก

3. ผลทางการรักษาและกลไกการออกฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรต่อภาวะท่อน้ำดีอุดตัน

4. ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450

5. การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรียสำหรับกุ้งก้ามกราม

6. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อและสุกรหลังหย่านม

7. การพัฒนาใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร บอระเพ็ด ย่านพาโหม และขมิ้นชันในการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดนก

8. กลไกระดับโมเลกุลของสารสกัดบริสุทธิ์จากฟัาทะลายโจรเพื่อการรักษามะเร็ง

9. ฟ้าทะลายโจรไม่ขม

10. การพัฒนาชุดตรวจวัดหา ปริมาณ total lactones ใน ฟ้าทะลายโจร

11. การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูลให้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์

12. การผลิตสารสกัดฟ้าทะลายโจรในระดับก่อนโรงงานต้นแบบ

13. สถานการณ์การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิจัย และแนวทางในการวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย

14. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสาร Curcuminoid จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ

15. การพัฒนาการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและการใช้ร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นวัตถุดิบเติมในอาหารสัตว์ สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง

16. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Recent Posts