สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวน 37 เรื่อง

1. การพัฒนาการปลูกพืชฟ้าทะลายโจรเพื่อนำมาใช้ผลิตยา

2. อิทธิพลของวิธีการปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของฟ้าทะลายโจร

3. การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร ภายใต้สภาพแวดล้อมพิษณุโลก

4. ผลการเสริมสมุนไพรฟ้าทะลายโจร หัวหอมแดงและลูกใต้ใบในอาหารไก่กระทงต่อ 1. ค่า HI-titer ของโรคนิวคาสเซิล 2. สมรรถภาพการผลิต 3. คุณภาพซาก 4. ค่ามิชญวิทยาของตับ

5. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารประเภทแลคโตน ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยวิธีไฮเปอร์ฟอร์แมนลิควิดโครมาโทกราฟี

6. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการผลิตไก่เพื่อการส่งออก

7. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรและสารเคอร์คูมินอยด์ จากขมิ้นชันในไก่เนื้อ

8. การศึกษาอิทธิพลของวันปลูกต่อผลผลิต และปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในใบฟ้าทะลายโจร

9. การวิจัย สถานการณ์การผลิต การใช้ประโยชน์ การวิจัยและแนวทางในการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของฟ้าทะลายโจรในประเทศไทย

10. การผลิตสารสกัดฟ้าทะลายโจรในระดับก่อนโรงงานต้นแบบ

11. การพัฒนาชุดตรวจหา Total lactones ในฟ้าทะลายโจร

12. การพัฒนาสารสกัดสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแกรนูล ให้เป็นสารเสริมอาหารสำหรับสัตว์

13. การสกัดแยกและการตรวจเอกลักษณ์สารไดเทอร์พีนอยด์ จากต้นฟ้าทะลายโจร

14. ผลของฟ้าทะลายโจรต่อการเลี้ยงกุ้งขาว

15. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือขาว หญ้าหวาน ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และชุมเห็ดเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

16. การพัฒนาการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและการใช้ร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง

17. การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรทดแทนวัตถุดิบเติมอาหารสังเคราะห์ในอาหารไก่เนื้อและสุกรหลังหย่านม

18. การพัฒนาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้เป็นสารต้านแบคทีเรีย สำหรับกุ้งก้ามกราม

19. เปรียบเทียบผลการใช้สารสกัดจากขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจร ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่เนื้อ

20. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรจากขมิ้นชัน ไพล ฟ้าทะลายโจร และว่านน้ำ เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดแมลงวันบ้าน และแมลงวันหัวเขียว

21. การปรับเปลี่ยนสาร andrographolide เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจร

22. การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นสารทดแทนยาปฏิชีวนะในสัตว์น้ำ

23. ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์โซโตโครมพี 450

24. ผลของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอในการยับยั้ง HPV16 E6 oncoprotein

25. ฟ้าทะลายโจรไม่ขม

26. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของกลอย (Dioscorea hispida Dennst) ขมิ้นชัน ( Curcuma longa L) และฟ้าทะลายโจร(Andrographis paniculata Burm f)

27. การเปลี่ยนโครงสร้างของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเชื้อโรคปริทันต์

28. ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ

29. การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ในยาฟ้าทะลายโจรด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) โดยอาศัยเทคนิคเชิงภาพ

30. ผลของการขาดนํ้าและการให้ปุ๋ยคอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณของสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร

31. ฤทธิ์ต้านการติดเชื้อ HPV16 pseudovirus และการกระตุ้นแสดงออกของจีน toll like receptor ของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและพญายอ (ปีที่ 2)

32. การพัฒนาวิธีการบ่งชี้ความคงสภาพและการตรวจวัดเชิงปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ในเภสัชภัณฑ์ของ ฟ้าทะลายโจรด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงภาพโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี)

33. การศึกษาการป้องกันการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

34. ผลของระยะปลูกและการพรางแสง ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณของสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร

35. ผลของวันปลูกและวันเก็บเกี่ยว ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และปริมาณของสารสำคัญในฟ้าทะลายโจร

36. ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป

ที่มา : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Recent Posts