กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 14 เรื่อง

1. วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ

2. การควบคุมการเจริญของเชื้อรา A. flavus และยับยั้งการสร้างสารแอฟลาทอกซินโดยพืชสมุนไพร

3. อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยต่อผลผลิตและปริมาณสารสำคัญของฟ้าทะลายโจร

4. วิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

5. จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

6. จำแนกชนิดวัชพืชในพืชสมุนไพร 10 พืช

7. วิจัยและพัฒนาการผลิตฟ้าทะลายโจรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

8. โครงการวิจัยศึกษาการผลิตฟ้าทะลายโจร

9. โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีศักยภาพ

10. ผลของส่วนสกัดของพืชต่อต้านมะเร็งที่มีต่อ Alkylating Activity

11. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช

12. โครงการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร

13. โครงการวิจัยศึกษาการผลิตฟ้าทะลายโจร

14. ผลของส่วนสกัดของพืชต่อต้านมะเร็งที่มีต่อ Alkylating Activity

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts