กรมวิชาการเกษตร

จำนวน 7 เรื่อง

1. อิทธิพลของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อผลผลิตข้าว กข 23

2. การศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

3. การศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินชนิดน้ำต่อการเจริญของข้าว

4. การศึกษาผลของสารสกัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว

5. ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก และสาหร่ายพุงชะโด

6. การผลิตปุ๋ยชีวภาพสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโดยใช้ปุ๋ยหมักมูลไก่สำหรับข้าวระยะกล้า

7. ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชในการกำจัดสาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata (Linn.f.)

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

Recent Posts